قطار

برنامه حرکت قطارهای مسافربری (زمستان 95)

 

 Ù…بدا   Ù…قصد   Ù…سافت   Ù†ÙˆØ¹ قطار   Ù…الک   Ø´Ù…اره قطار   Ø±ÙˆØ²Ù‡Ø§ÛŒ حرکت   Ø³Ø§Ø¹Øª حرکت از مبدا   Ø³Ø§Ø¹Øª ورود به مقصد 
تبريز مشهد1 1700 ۴ تخته درجه يك(خليج فارس)-لوكس۴نفره رجا

480

همه روزه 12:25 12:25
                 
                 
                 
                 
                 

 

مقررات ابطال و استرداد بليت در مراكز فروش :
• بليت تا يك ساعت پس از صدور، به شرط عدم حركت قطار، Ùˆ بازبودن مراكز فروش ،در مركز صادر كننده‌ÙŠ بليت با پرداخت كامل بهاي آن به مسافر قابل ابطال مي‌باشد. 
• بليت قطارهاي مسافري دركليه‌ÙŠ مراكز فروش رايانه‌يي بليت (در ساعات كاري نمايندگي هاي فروش ) با ارائه‌ÙŠ كارت شناسايي معتبر(كارت ملي-شناسنامه-پاسپورت-گواهينامه) طبق مقررات زير، قابل استرداد مي‌باشد Ùˆ نيازي به مراجعه به مركز خريد بليت نيست: 
- تا ساعت Û±Û² روز قبل از حركت قطار،۹۰ درصد بهاي بليت پرداخت مي‌شود. 
- از ساعت Û±Û² روز قبل از حركت تا سه ساعت پيش از حركت قطار، Û·Û° درصد بهاي بليت پرداخت مي‌شود. 
- از سه ساعت مانده به حركت تا لحظه‌ÙŠ حركت قطار۵۰ درصد بهاي بليت پرداخت مي‌شود. 
- استرداد بليت پس از حركت قطار امكان‌پذير نمي‌باشد.